Partners

Het consortium voor dit pilotproject is zorgvuldig samengesteld zodat het alle relevante expertise samenbrengt met betrekking tot huisvesting van de leghennen, gedrag, economie en welzijn en dit in alle partnerlanden. Het consortium bevat ook expertise in kennisverspreiding en heeft uitstekende connecties met de sector in de targetlanden.

De Leerstoel Diergeneeskunde van Utrechtin Nederland, als onderdeel van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrechtis de enige plaats in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. De faculteit Diergeneeskunde (en dus de Leerstoel Diergeneeskunde) is het centrum van expertise en referentiepunt voor veterinaire zaken voor het gehele land, en in toenemende mate ook voor het buitenland. Onze activiteiten omvatten het verstrekken van primaire gezondheids- en welzijnszorg voor een breed spectrum aan dieren, het monitoren van voedselveiligheid en de preventie van zoönosen (ziekten die van dieren op mensen over kunnen gaan). De faculteit Diergeneeskunde wordt beschouwd als een van de toonaangevende diergeneeskundige faculteiten in Europa en staat wereldwijd in de top tien. De Leerstoel Diergeneeskunde is niet alleen geaccrediteerd door Europese organisaties, maar ook door overkoepelende organisaties in de USA en Canada.

De medewerkers en studenten van de Faculteit Diergeneeskunde voeren fundamenteel en strategisch onderzoek uit op het gebied van diergezondheid, ziekten en welzijn, en aan gerelateerde aspecten van publieke gezondheid en de omgeving. Dit onderzoek is georganiseerd rondom vijf thematische interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s om de wetenschappelijke innovaties op het tussenvlak tussen de verschillende disciplines te stimuleren en om getalenteerde wetenschappers een uitdagende onderzoeksomgeving te bieden. Dit zijn interfacultaire, multidisciplinaire onderzoeksgebieden waarin bewezen, kwalitatief hoogstaande onderzoeksprogramma’s samengebundeld zijn. Daarnaast doet de Faculteit onderzoek met als doel het trainen van veterinaire specialisten, om aldus onze leidende positie in gespecialiseerde veterinaire gebieden te behouden, inclusief die welke buiten de focus van de thematische programma’s vallen. Al het onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde wordt uitgevoerd onder auspiciën van het Institute for Veterinary Research (IVR).

Website: https://www.uu.nl/en/organisation/faculty-of-veterinary-medicine

Contact: Prof. T. Bas Rodenburg (t.b.rodenburg@uu.nl) projectleider

Aarhus Universiteit (AU) in Denemarken is een openbare universiteit die internationaal erkend wordt voor de hoge kwaliteit van haar onderzoek, onderzoek-gebaseerd promotieonderwijs en publieksgerichte overheidsadvisering, in aanvulling op waarde-creërende samenwerking met private bedrijven, publieke instituten en de samenleving. AU heeft circa 38.000 studenten, 10.700 medewerkers, 1.800 PhD-studenten en bijna 1.000 postdoctorale studenten. AU heeft een toenemend aantal internationale onderzoeks- en innovatiesamenwerkingen en is partner in 383 H2020 samenwerkingsprojecten (278 in FP7), waarvan bij 36 (21) ervan als coördinator. Het is/was ook gastheer van 61 ERC projecten, en heeft een sterk track record voor het aantrekken van individuele samenwerkingen en het ontvangen van gast-onderzoekers in alle stadia van hun carrière voor zowel training als kennisuitwisseling.

Het Departement Dierwetenschappen (ANIS) van de Aarhus Universiteit (Denemarken) voert basis-, strategisch en toegepast onderzoek uit op gebied van voeding, gezondheid en welzijn van landbouwhuisdieren. In de Welzijnsunit hebben de onderzoekers uitgebreide onderzoeksvaardigheden met betrekking tot welzijnsmetingen op praktijkbedrijven, diergedrag en stressbiologie, veterinaire epidemiologie, diergezondsheids-economie, koppelgezondheidsmanagement, gericht op de interactie tussen boeren, erfbetreders, retail, consument en de overheid. De Welzijnsunit produceert en verspreidt nieuwe kennis over gedragsbehoeften, stressbiologie en aanpassingsvermogen van gedomesticeerde dieren om zo dierenwelzijn en -gezondheid te garanderen wanneer ze gebruikt worden voor productie of onderzoek. Tenslotte ontwikkelt en evalueert de Welzijnsunit diermodellen voor pijn, mentale status, gedrag en stress en draagt bij met nieuwe informatie over gedrag, stress reacties en aanpassingsvermogen van landbouwhuisdieren. Deze kennis wordt gebruikt voor de ontwikkeling en de evaluatie van nieuwe houderijsystemen en productieprincipes en voor het uitwerken van richtlijnen ter verbetering van dierenwelzijn tijdens huisvesting, hanteren en transport van landbouwhuisdieren.

Website: https://anis.au.dk/en/

Contactpersoon: Anja Brinch Riber (anja.riber@anis.au.dk)

Asociación Valor Ecológico, CAAE (ECOVALIA)is een non-profit organisatie in Spanje die de biologische productie en bewuste consumptie promoot, met een oprechte bedoeling van leiderschap en dienstbaarheid aan de maatschappij. In 1991 begon zij haar pioniersactiviteiten als een van de eerste op biologische productie gerichte organisaties in Spanje. Sindsdien stimuleert ECOVALIA innovatieve antwoorden op de uitdagingen die de moderne maatschappij levert, geeft ze oplossingen voor gezonde voeding, voor respect voor het milieu en voor de erkenning voor de mensen die leven en werken op het platteland. Ze treden op als intermediairen en vertegenwoordigen de belangen van de biologische sector in Spanje.

Op dit ogenblik is ECOVALIA een van de leidende organisaties in Europa, zowel in aantal leden als in het aantal initiatieven gericht op de ontwikkeling van de biologische sector. ECOVALIA is betrokken bij veel nationale projecten en activiteiten ter promotie van de biologische landbouw en om de strategie voor de biologische sector in Spanje te bepalen. Op dit moment zijn ze betrokken bij 7 Europese projecten onder Horizon 2020, ERASMUS + en EU tenders. Bovendien organiseert ECOVALIA verschillende trainingen, zowel ter plaatse als online, over biologische landbouw en gerelateerde onderwerpen voor biologische boeren en andere stakeholders.

Website: www.ecovalia.org

Contactpersonen: Ángela Morell Pérez en Évelyne Alcázar Marín (ecovalia.international@ecovalia.org)

Het Instituut van Genetica en Biotechnologie van de Poolse Wetenschapsacademie (IGABPAS) behoort tot de Faculteit Biologie en Landbouwwetenschap van de Poolse Wetenschapsacademie. Het is een van de leidende instituten op gebied van diergenetica, fokkerij en biotechnologie en is beschikbaar in de laatste categorie van het Ministerie van Wetenschap en Hogere Opleiding van categorie A. Het heeft de prestigieuze status van Nationaal Leidend Wetenschappelijk Centrum en van ‘Technologie of Excellence’ in Genomics, Biotechnologie en Kwaliteit van Pproducten van Dierlijke Oorsprong van Dierenwelzijn ANIMBIOGEN in Europa.

De missie van het instituut is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding op gebied van genetica en biotechnologie van dieren voor innovaties, biologische vooruitgang en voedselveiligheid en dit voor de ontwikkeling van de economie en verbetering van de levensstandaard van de gemeenschap. De belangrijkste onderzoeksgebieden omvatten: moleculaire genetica, experimentele embryologie, dier-biotechnologie en de genetische basis van stressfysiologie en diergedrag. Daarbij wordt toegepast onderzoek uitgevoerd op het gebied van populatiegenetica, dierfokkerij, dierhouderij en productiesystemen. Onderzoek rond gedrag en welzijn van dieren zijn belangrijke onderdelen. Het belangrijkste doel van het toegepaste onderzoek is het verfijnen van die methoden van dierveredeling en duurzame productiesystemen die gericht zijn op het verkrijgen van veilig en functioneel voedsel, en waarbij een hoog niveau van dierenwelzijn gegarandeerd wordt en de nadelige effecten van landbouw op de natuur beperkt worden.

Website: www.igbzpan.pl

Contactpersonen: Joanna Marchewka (J.Marchewka@igbzpan.pl) en Patryk Sztandarski (p.sztandarski@igbzpan.pl)

Het Eigen Vermogen van ILVO (EV ILVO)werd in 2005 opgericht binnen het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), als legale entiteit met een bedrijfspersoonlijkheid. In de praktijk werken ILVO en EV ILVO als één onderzoeksinstituut (ILVO) met hetzelfde management en gevestigd op hetzelfde adres (Merelbeke, in de omgeving van Gent (België)). ILVO heeft meer dan 600 werknemers (50% onderzoekers) met ongeveer 420 werknemers voor EV ILVO zelf. Deze zijn verdeeld over 4 eenheden: Plant, Dier, Technologie & Voeding en Landbouw & Maatschappij. EV ILVO werkt op nationaal en internationaal niveau samen ter stimulering van een economische, ecologische en sociaal duurzame landbouw-, visserij- en voedselproductie.

De eenheid Dier van EV ILVO focust op een duurzame rundvee-, varkens- en kleinveehouderij. Het streeft ernaar om landbouwers te ondersteunen in de realisatie van kostenefficiënte veehouderijsystemen waarbij de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen in acht worden genomen zoals de impact van landbouw op het klimaat en het milieu, het belang van dierenwelzijn, de productie van smakelijke en gezonde producten en de valorisatie van voedermaterialen. EV ILVO ontwikkelt innovatieve dier- en milieuvriendelijke landbouwsystemen met solide kennis van precisie-dierhouderij en precisie-gewasproductie. Het integreert deze vernieuwingen in innovatieve productiesystemen. Het combineert technologische competentie met wiskundige en IT-gebaseerde methoden. Als een leidend overheidsonderzoeksinstituut voert ILVO beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit met het oog op een duurzame landbouw-, visserij- en voedselproductie in een economisch, ecologisch en sociaal perspectief.

Website: www.ilvo.vlaanderen.be

Contactpersoon: Frank Tuyttens (Frank.Tuyttens@ilvo.vlaanderen.be)

NEIKERwerkt voor de Baskische Agrarische veehouderij- en bosbouwsector. NEIKER ontstond in 1851 dankzij inspanningen van een groep zeer hoog gekwalificeerde professionals die internationale erkenning genoten. NEIKER is een openbare instantie die zich inzet ten dienste van de productiesector en de maatschappij, en toegewijd is aan een managementmodel gebaseerd op uitmuntendheid en in overeenstemming met internationaal erkende kwaliteitscriteria. Dankzij deze capaciteiten genereert het team kennis en innovatieve, overdraagbare oplossingen die toegevoegde waarden geven en de concurrentiepositie versterken van de agrifood- en bosbouwsector.

NEIKER voert dit werk uit in overeenstemming met de objectieven die vastgelegd werden door het Ministerie van Economische Ontwikkeling en Infrastructuren van de Baskische Overheid, met veel respect voor het milieu en de duurzaamheid van de omgeving, en tegelijkertijd actief bijdragend aan de lokale economische en sociale ontwikkeling. Neiker helpt de concurrentiepositie van de sector te verbeteren, het milieu te beschermen, lokale diersoorten en foklijnen te behouden en de voedselveiligheid te garanderen.

Website: www.neiker.eus

Contactpersoon: Inma Estevez (iestevez@neiker.eus)

De missie van Wageningen University & Research is “Het potentieel van de natuur te onderzoeken ter verbetering van de kwaliteit van leven”. Binnen Wageningen University & Research hebben negen gespecialiseerde onderzoeksinstituten van de Wageningen Research Foundation en Wageningen University zich verenigd om de belangrijkste vragen te helpen beantwoorden op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 locaties, 5.000 werknemers en 10.000 studenten is Wageningen University & Research een van de wereldwijd leidende organisaties op dit gebied. Een geïntegreerde aanpak van problemen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines zijn de kern van de unieke benadering van Wageningen.

Website: www.wur.nl

De in dit project betrokken onderzoeksinstituten zijn Wageningen Livestock Research en Wageningen Economic Research:

Wageningen Livestock Researchvoert fundamenteel en innovatief onderzoek uit en biedt praktische oplossingen met het oog op een duurzame en winstgevende veehouderij. Dit zijn de 5 gebieden van expertise: Dierfokkerij en genomica, Diergezondheid en welzijn, Diervoeding, Milieu en internationale veehouderij-ontwikkeling.

Contactpersoon: Thea van Niekerk (thea.vanniekerk@wur.nl)

Wageningen Economic Research is een internationaal leidend socio-economisch onderzoeksinstituut dat overheden en bedrijven inzicht en advies geeft voor degelijk beleid en betere besluitvorming. Wageningen Economic Research heeft een nationaal en internationaal bewezen track record en uitgebreide ervaring in het opzetten en uitvoeren van beleidsanalyses, inclusief sociale kosten/baten-analyses, effect-analyses en toekomststudies, alsook markt- en ketenonderzoek, consumentenonderzoek en de ontwikkeling van monitoringssystemen voor de industrie. Het kan terugvallen op een hoogkwalitatieve markt- en ketenkennis, een breed internationaal kennisnetwerk en unieke data en modellen van micro- tot macroniveau.

Contactpersoon: Peter van Horne (peter.vanhorne@wur.nl)