Partnerzy

Konsorcjum stworzone w ramach tego pilotażowego projektu zostało starannie dobrane. Członkowie konsorcjum posiadają kompleksową wiedzę na temat utrzymania kur niosek, ich zachowania, ekonomii i dobrostanu oraz sytuacji w poszczególnych krajach partnerskich. Konsorcjum posiada duże doświadczenie w rozpowszechnianiu wiedzy, a także doskonałe relacje z przemysłem drobiarskim w krajach docelowych.

Uniwersytet w Utrechcie Szkoła Medycyny Weterynaryjnejjako część Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Utrechcie jest jedynym miejscem w Holandii, w którym kształci się lekarzy weterynarii. Wydział Medycyny Weterynaryjnej (a tym samym Szkoła Medycyny Weterynaryjnej) stanowi centrum wiedzy specjalistycznej i jest punktem odniesienia dla zagadnień weterynaryjnych dla całego kraju, a także w coraz większym stopniu dla świata. Działalność obejmuje zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej i dobrostanu dla różnych rodzajów zwierząt, monitorowanie bezpieczeństwa żywności i zapobieganie zoonozom (chorobom przenoszonym ze zwierząt na ludzi). Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest uważany za jeden z wiodących wydziałów medycyny weterynaryjnej w Europie i plasuje się w pierwszej dziesiątce na świecie. Szkoła Medycyny Weterynaryjnej jest akredytowana nie tylko przez organizacje europejskie, ale także przez organizacje patronackie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.Pracownicy i studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prowadzą podstawowe i strategiczne badania w dziedzinie zdrowia, chorób i dobrostanu zwierząt oraz w powiązanych aspektach zdrowia publicznego i środowiska. Badania te są zorganizowane w pięciu tematycznych interdyscyplinarnych programach badawczych, w celu stymulowania innowacji naukowych na styku dyscyplin i oferowania utalentowanym naukowcom odpowiedniego środowiska badawczego. Szkoła prowadzi wielowymiarowe aktywności naukow, w których sprawdzone, wysokiej jakości programy badawcze zostały połączone. Ponadto Wydział prowadzi badania pod kątem kształcenia specjalistów, lekarzy medycyny weterynaryjnej. Wszystkie badania naukowe na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej prowadzone są pod auspicjami Instytutu Badań Weterynaryjnych (IVR).

Strona internetowa: https://www.uu.nl/en/organisation/faculty-of-veterinary-medicine

Kontakt: Prof. T. Bas Rodenburg (t.b.rodenburg@uu.nl) kierownik projektu

Aarhus University (AU) w Danii jest publicznym uniwersytetem, który zajmuje ważną pozycję na arenie międzynarodowej. Wynika to z wysokiej jakości prowadzonych badań, innowacyjnych programów studiów oraz doradztwa dla rządowego sektora publicznego. Uniwersytet prowadzi także bardzo szeroką współpracę z prywatnymi przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi, a także organizacjami pozarządowymi. Na AU studiuje ponad 38.000 studentów. Uniwersytet zatrudnia 10.700 pracowników, 1.800 doktorantów i blisko 1.000 naukowców. AU ma coraz więcej międzynarodowych partnerstw w zakresie badań i innowacji i jest partnerem w 383 wspólnych projektach H2020 (278 w 7PR), z których w 36 (21 w 7PR) pełni rolę koordynatora. Jest również gospodarzem 61 projektów ERBN i ma duże osiągnięcia w zakresie przyciągania indywidualnych stypendystów i goszczenia wizytujących naukowców na wszystkich etapach kariery, zarówno w celach szkoleniowych, jak i w celu transferu wiedzy.

Na Wydziale Nauk o Zwierzętach (ANIS) Uniwersytetu w Aarhus prowadzone są badania podstawowe, strategiczne i stosowane w zakresie zagadnień związanych z żywieniem, zdrowiem i dobrostanem zwierząt gospodarskich. W jednostce „Animal Welfare” naukowcy posiadają szerokie umiejętności badawcze w zakresie oceny dobrostanu w gospodarstwie, zachowania zwierząt i biologii stresu, epidemiologii weterynaryjnej, ekonomiki zdrowia zwierząt, zarządzania zdrowiem stada, ukierunkowane na interakcje pomiędzy producentami, doradcami, sprzedawcami detalicznymi, konsumentami i władzami. Dział Welfare zajmuje się tworzeniem i rozpowszechnianiem nowej wiedzy na temat potrzeb behawioralnych, biologii stresu i zdolności przystosowawczych zwierząt domowych, wykorzystywanych do produkcji i badań w celu zapewnienia ich dobrostanu i zdrowia. Ponadto dział Welfare opracowuje i ocenia zwierzęce modele bólu, stanów psychicznych, zachowania i stresu oraz wnosi wkład w postaci nowej wiedzy na temat zachowania, reakcji na stres i zdolności adaptacyjnych zwierząt gospodarskich. Wiedza ta jest wykorzystywana do opracowywania i oceny nowych systemów obór i zasad produkcji oraz do opracowywania wytycznych mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt w zakresie trzymania, obsługi i transportu zwierząt gospodarskich.

Strona internetowa: https://anis.au.dk/en/

Osoba do kontaktu: Anja Brinch Riber (anja.riber@anis.au.dk)

Asociación Valor Ecológico, CAAE (ECOVALIA) jest organizacją non-profit w Hiszpanii, która promuje rolnictwo ekologiczne i odpowiedzialną konsumpcję, w prawdziwym duchu przewodnictwa i służby społeczeństwu. W 1991 roku rozpoczęła swoją działalność jako jedna z pierwszych pionierskich organizacji rolnictwa ekologicznego w Hiszpanii. Od tego czasu ECOVALIA promuje innowacyjne odpowiedzi na wyzwania stawiane przez nowoczesne społeczeństwo, dostarczając rozwiązań w zakresie zdrowego odżywiania, jak również szacunku dla ziemi i uznania dla osób, które żyją i pracują na wsi. ECOVALIA prężnie reprezentuje interesy sektora ekologicznego w Hiszpanii.

Obecnie ECOVALIA jest jedną z wiodących organizacji w Europie zarówno pod względem liczby współpracowników, jak i liczby inicjatyw ukierunkowanych na rozwój sektora ekologicznego. Ecovalia jest zaangażowana w wiele krajowych projektów i działań mających na celu promocję rolnictwa ekologicznego oraz tworzenie strategii dla sektora ekologicznego w Hiszpanii. Obecnie jest zaangażowana w 7 projektów europejskich w ramach programu Horyzont 2020, ERAMUS+ i przetargowych projektów UE. Ponadto, ECOVALIA organizuje kursy stacjonarnie i online na temat rolnictwa ekologicznego oraz tematów pokrewnych dla rolników ekologicznych i innych zainteresowanych stron.

Strona internetowa: www.ecovalia.org

Osoby do kontaktu: Ángela Morell Pérez i Évelyne Alcázar Marín (ecovalia.international@ecovalia.org)

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (IGAB PAS)należy do Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Jest jedną z wiodących instytucji w dziedzinie genetyki, hodowli i biotechnologii zwierząt w Polsce. Instytut posiada kategorię A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz Technologii Doskonałości w Genomice, Biotechnologii i Jakości Produktów Pochodzenia Zwierzęcego ANIMBIOGEN w UE.

The mission of the Institute is to conduct scientific research and disseminate knowledge in the field of genetics and biotechnology of animals for innovation, biological progress and food security for the development of the economy and improvement of the quality of life of the society. Misją Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy w zakresie genetyki i biotechnologii zwierząt dla innowacyjności, postępu biologicznego i bezpieczeństwa żywnościowego oraz dla rozwoju gospodarki i poprawy jakości życia społeczeństwa. Główne kierunki badań podstawowych obejmują: genetykę molekularną, embriologię doświadczalną, biotechnologię zwierząt, genetyczne podstawy fizjologii stresu oraz etologię zwierząt. Ponadto prowadzone są badania stosowane w zakresie genetyki populacji, hodowli zwierząt oraz systemów utrzymania i produkcji zwierząt. Ważnym uzupełnieniem są badania nad zachowaniem i dobrostanem zwierząt. Głównym celem badań stosowanych jest wypracowanie takich metod doskonalenia zwierząt i zrównoważonych systemów produkcji, które zmierzają do uzyskania bezpiecznej i funkcjonalnej żywności, zapewnienia wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne.

Strona internetowa: www.igbzpan.pl

Osoby do kontaktu: Joanna Marchewka (J.Marchewka@igbzpan.pl) and Patryk Sztandarski (p.sztandarski@igbzpan.pl)

EV ILVO powstało w 2005 roku w ramach ILVO, Flandryjskiego Instytutu Badawczego Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, jako podmiot posiadający osobowość prawną. W praktyce ILVO i EV ILVO działają jako jeden instytut badawczy (ILVO) z tym samym kierownictwem i pod tym samym adresem (Merelbeke, w pobliżu Gandawy (Belgia)). ILVO zatrudnia ponad 600 pracowników (50% z nich to naukowcy), a w samym EV ILVO pracuje około 420 osób. W Instytucie funkcjonują cztery wydziały: Plant Sciences, Animal Sciences, Technology & Food Sciences oraz Social Sciences. EV ILVO współpracuje na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu promowania ekonomicznie, ekologicznie i społecznie zrównoważonego rolnictwa, rybołówstwa i produkcji rolno-spożywczej.

Dział Animal Sciences EV ILVO koncentruje się na zrównoważonej hodowli bydła, trzody chlewnej i małych zwierząt gospodarskich. Jej celem jest wspieranie rolników w tworzeniu opłacalnych systemów hodowli zwierząt, z uwzględnieniem najważniejszych wyzwań społecznych, takich jak wpływ na klimat i środowisko, dobrostan zwierząt, smaczne i zdrowe produkty oraz waloryzacja materiałów paszowych. EV ILVO opracowuje innowacyjne systemy rolnicze przyjazne dla zwierząt i środowiska mając szerokie doświadczenie w precyzyjnej hodowli zwierząt i uprawie roślin. Integruje te innowacje w ramach systemów produkcyjnych. Łączy kompetencje techniczne z metodami matematycznymi i informatycznymi. Jako wiodący rządowy instytut badawczy ILVO prowadzi wspierające politykę badania naukowe i związane z nimi usługi publiczne w celu zapewnienia zrównoważonej produkcji rolnej, rybnej i rolno-spożywczej w perspektywie ekonomicznej, ekologicznej i społecznej.

Strona internetowa: www.ilvo.vlaanderen.be

Osoba do kontaktu: Frank Tuyttens (Frank.Tuyttens@ilvo.vlaanderen.be)

NEIKER działa na rzecz baskijskiego sektora rolno-spożywczego i leśnego. Rozwija tę działalność od momentu założenia w 1851 roku, dzięki wysiłkom grupy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, cieszących się międzynarodowym uznaniem. Jest to podmiot publiczny, którego celem jest świadczenie usług na rzecz gospodarki i społeczeństwa, zaangażowany w model zarządzania oparty na doskonałości i zgodny z międzynarodowymi kryteriami jakości. Dzięki swoim zdolnościom zespół ten generuje wiedzę i innowacje. Działalność instytucji wnosi wartość dodaną i poprawia konkurencyjność sektora rolno-spożywczego i leśnego.

NEIKER funkcjonuje zgodnie z celami ustalonymi przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Rządu Baskijskiego, zachowując duży szacunek dla środowiska i zrównoważonego rozwoju naszego otoczenia, jednocześnie aktywnie przyczyniając się do lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Neiker przyczynia się do poprawy konkurencyjności sektora, ochrony środowiska, zachowania rodzimych gatunków i ras zwierząt oraz zachowania bezpieczeństwa żywności.

Strona internetowa: www.neiker.eus

Osoba do kontaktu: Inma Estevez (iestevez@neiker.eus)

Misją Wageningen University & Research jest „Badanie potencjału natury w celu poprawy jakości życia”. W ramach Wageningen University & Research funkcjonuje dziewięć wyspecjalizowanych instytutów badawczych. Połączenie Wageningen Research i Uniwersytetu Wageningen znacznie zwiększyło potencjał badawczy instytucji co ułatwia odpowiedzi na najważniejsze pytania w dziedzinie zdrowej żywności i środowiska. Z około 30 lokalizacjami, 5 000 pracownikami i 10 000 studentami, Wageningen University & Research jest jedną z wiodących organizacji w swojej dziedzinie na świecie. Kompleksowe podejście do problemów i współpraca pomiędzy różnymi dyscyplinami są podstawą unikalnego systemu działania Wageningen.

Strona internetowa: www.wur.nl

Instytuty badawcze zaangażowane w ten projekt to Wageningen Livestock Research i Wageningen Economic Research:

Wageningen Livestock Researchprowadzi podstawowe, innowacyjne badania i opracowuje praktyczne rozwiązania dla zrównoważonej i opłacalnej hodowli zwierząt. Oto 5 obszarów specjalizacji: Hodowla zwierząt i genomika, Zdrowie i dobrostan zwierząt, Żywienie zwierząt, Środowisko zwierząt gospodarskich i Produkcja zwierząt gospodarskich na arenie międzynarodowej.

Osoba do kontaktu: Thea van Niekerk (thea.vanniekerk@wur.nl)

Wageningen Economic Research jest wiodącym na świecie instytutem badań społeczno-ekonomicznych, który oferuje rządom i firmom doradztwo z zakresu polityki, zarządzania i poprawy decyzyjności. Wageningen Economic Research posiada krajowe i międzynarodowe doświadczenie w opracowywaniu i przeprowadzaniu ekspertyz, w tym analiz kosztów i korzyści społecznych, ocen wpływu i modelowaniu przyszłości, jak również badań rynku i łańcucha dostaw, badań konsumenckich i rozwoju systemu monitorowania przemysłu. Opiera się na szczegółowej wiedzy na temat rynku i łańcucha dostaw, szerokiej i międzynarodowej sieci kontaktow oraz unikalnych danych i modelach od poziomu mikro do makro.

Osoba do kontaktu: Peter van Horne (peter.vanhorne@wur.nl)